عاشـــــقانه ها... - ☺ ☻☺ ☻
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

☺ ☻☺ ☻

 

برگــرد...
       چمــدان هایمــان اشتــباه شــــد...!!
دلـم را بــه جای خـــاطراتت بردیـــــ...!!

 

 

منکــه قــرار نبــود بگــم«دوستتــ دارم»
امــان از ایــن چشــمهای دهــن لــق بــی آبــرو!!

 

 

میــان آن هــمه «الــف» و «ب» دبســتانــ
آنــچه واقــعیت داشــت خــط فاصــله هــا بــود...

 

 

خــدا یــا آدم خلــق کــردی یــا تخــم مرغـ؟؟؟
چــرا همــه تــو زرد از آب در میــانــ...؟!!

 

 

 

 

روی سنــگ قبــرم بنــویســ....
اولیــن بــاری نبــود کــه مــردمــ....

 

تــو روزگــار رفــته ببــین چــی سهــم مــا شــد
از عــاشقیـ...تبــاهیــ                     از دوســتیـ...شکســتـ
از زنــدگیـ...مصیــبتـ                        از ســادگیـ...خیانــتـ  


 

 

 

 


یادداشت ثابت - یکشنبه 93/3/5 | 11:16 صبح | reyhaneh... | نظر
کاوش جاب


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه

وب سایت تفریحی ریحانه

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

هدایت به بالا