حرفای استاد و آرمین و یاس!! - ☺ ☻☺ ☻
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

☺ ☻☺ ☻

 

استـــــاد ... صــــــدامو داری؟؟؟؟...
به احتـــرامت هیچوقت حتی مـــــــــن
....
نداشتم به عمـــــت کـاری
...
انــــداختــیم، با این کـــه میدونستــی
...
تــــرم آخــــرم و تــو این ترم نـــی اون حســــی
که تو تــــرم اول بود و هـــــست
...
شــــایـــد از اولشـــم مـــــن بودم که
نـــباید برمیداشتم با تـــــو درس
...
رو هـــمه حضــورهام ، بستـی چطور چشاتـــو ؟
هــــــــیس هیچی نگـــو فقـط ببر صداتــــو
!
ببیـــــن چه دپرســـــم ! ببین چــــه بــی حسم
!
مجمـــــوعــــه کل واحدام به 40 هـــــم نمیرســــن
!
.

.

.

: گویا استاد کم نیاورده و جواب آرمین رو داده
.
.
.

:استاد
چقدر استرس داری تو آروم باش ، بیخیال نمره و
واحدهاش
یه سری مشکیت ، هنوز توی برگه هات هست ، که
کنار میام من با اون نقصاش
نه نمیذارم کمشه نمرت من
با کاستیایی این برگه ات ، کنار میام و با تو هستم
به کسی نمیدم ، کم نمره اصا
.
.

.
:آرمین هم که هیچ رقمه از رو نمیره ، جواب
نهاییش به استاد
دیووونه !!... اگه نمره ندی دلخوشی برام نمیمونه ه
ه ه
اینو بدون هیچکی مث ِ من درساشو نمیخونه ،
نمیخونه ه ه
..
.
.

اینم یاس بود تو کلاس
 :سخته درسم ، رسیده وقت رفتن...
سر امتحانی که میدونم تهش ردم
!
حس میکردم حرفای استاد با خرخوناشه
!
اونجا بود که فهمیدم این قصه اویشه
. . .
وقت امتحانو خراب کردن برگمه
تو خودت میدونی که خراب کردم ، الکی جو نده
!
حرفای خانوادمم که نمک زخممه
تنها دلخوشیمم ترم های بعدمه
و باز منمو حسرت یه نمره ی بیست
!
که استاد بنویسه گوشه ی لیست
. . .
میدونی چند بار افتادم برای یه درس بگذریم
. . .
دیگه بیست گرفتنشم برام مهم نیست
. . .
تو که میدونستی دانشجوی ترم آخرتم
بگو با من دیگه چرا د آخه نوکرتم
!!!!!!!!!!...

 


یادداشت ثابت - جمعه 93/3/3 | 2:41 عصر | reyhaneh... | نظر
کاوش جاب


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه

وب سایت تفریحی ریحانه

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

هدایت به بالا