پدر... - ☺ ☻☺ ☻
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

☺ ☻☺ ☻

همیشه مادر را به مداد تشبیه میکردم...

که با هر بار تراشیده شدن،کوچک و کوچکتر میشود...

ولی پدر..........

یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند

خ به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفاست...

فقط هیچ کس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویدسد...

(به سلامتی همه ی مادر ها و پدر ها)


یادداشت ثابت - دوشنبه 93/2/23 | 6:20 عصر | reyhaneh... | نظر
کاوش جاب


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه


وب سایت تفریحی ریحانه

وب سایت تفریحی ریحانه

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

هدایت به بالا